Goh Betoch Bank

Bank of the Generation!                      SWIFT CODE: GOBTETAA

News

News

News

በባንኩ የምስረታ ወቅት በሰነዶች ማረጋገጫና ምዝገባ ኤጀንሲ ፊት ቀርበው ያልፈረሙ ባለአክሲዮኖችን ይመለከታል

አስፈላጊውን የባለአክሲዮንነት ቅድመ ሁኔታ ያላሟሉ አክሲዮን ገዢዎች:

News

በድጋሚ የተላለፈ ጥሪ፡

ጉዳዩ፡ በባንኩ የምስረታ ወቅት በሰነዶች ማረጋገጫና ምዝገባ ኤጀንሲ ፊት ቀርበው ያልፈረሙ ባለአክሲዮኖችን ይመለከታል፡

News

የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላት የምርጫ ውጤት

የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላት የምርጫ ውጤት ጎሕ ቤቶች ባንክ አ.ማ. ባከናወነው 2ኛ የባለአክሲዮኖች መደበኛ

News

የተጠቆሙ እጩ የቦርድ አባላት ስም ማስታወቂያ

የተጠቆሙ እጩ የቦርድ አባላት ስም ማስታወቂያ የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላት ጥቆማ እና ምርጫ

News

ለጎሕ ቤቶች ባንክ አ.ማ. ባለአክሲዮኖች የተደረገ የመደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ ጥሪ

ለጎሕ ቤቶች ባንክ አ.ማ. ባለአክሲዮኖች የተደረገ የመደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ ጥሪ ጎሕ ቤቶች

News

ለተከበራችሁ የጎህ ቤቶች ባንክ ባለአክሲዮኖች በሙሉ

ባንካችን ለሁሉም ባለአክሲዮኖች ለገዙት አክስዮኖች ማረጋገጫ ሰርተፍኬት አዘጋጅቶ እየሰጠ ይገኛል። ነገር ግን