Skip links

ለባለአክሲዮኖች የተደረገ የጠቅላላ ጉባኤ የስብሰባ ጥሪ

ጎህ ቤቶች ባንክ አ.ማ. አንደኛ መደበኛ የባለአክሲዮኖች ጠቅላላ ጉባኤ ሕዳር 27 ቀን 2015 ዓ.ም ከጠዋቱ 2፡30 ሰዓት ጀምሮ አዲስ አበባ ካዛንቺስ አከባቢ በሚገኘው ኢንተር ሌክዠሪ  ሆቴል የሚካሄድ በመሆኑ ባለአክሲዮኖች ከላይ በተጠቀሰውቀንና ቦታ ተገኝታችሁ በጉባኤው እንድትሳተፉ በንግድ ሕግ አዋጅ ቁጥር 1243/2013 አንቀፅ 366(1) እና በባንኩ የመተዳደሪያ ደንብ አንቀፅ 8(1) መሠረት የዳይሬክተሮች ቦርድ በአክብሮት ጥሪውን ያቀርባል፡፡

 • የባንኩ የተፈረመ ዋና ገንዘብ በብር፡ 1,056,210,000.00
 • የባንኩ የተከፈለ ዋና ገንዘብ በብር፡    1,020,129,500.00
 • የባንኩ የምዝገባ ቁጥር፡ MT/AA/3/0052524/2013
 • የባንኩ ዋና መስሪያ ቤት አድራሻ፡- አ.አ. ከተማ፣ ቦሌ ክ/ከተማ፣ ወረዳ 2፣ የቤት ቁጥር አዲስ፤

የአንደኛ አመታዊ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ አጀንዳዎች

 1. የጉባኤውን አጀንዳ ማፅደቅ፣
 2. አዳዲስ የአክሲዮን ዝውውሮችን ማፅደቅ፣
 3. እ.ኤ.አ የ2021/2022 የዳይሬክተሮች ቦርድን አመታዊ ሪፖርት ማዳመጥ፣
 4. እ.ኤ.አ የ2021/2022 የውጭ ኦዲተሮችን አመታዊ የሂሳብ ዘመን ሪፖርት ማዳመጥ፣
 5. በተራ ቁጥር 3 እና 4 ስር በቀረቡት ሪፖርቶች ላይ ተወያይቶ ውሳኔ ማሳለፍ፣
 6. እ.ኤ.አ. በ2021/2022 የሂሳብ ዘመን የተጣራ ትርፍ አመዳደብ አና አከፋፈል ላይ ውሳኔ ማሳለፍ፣
 7. የባንኩ የውጪ ኦዲተሮችን መሾም እና የሥራ ዋጋቸውን መወሰን፣
 8. የዳይሬክተሮች ቦርድ አመታዊ የሥራ ዋጋ መወሰን፣
 9. የዳይሬክተሮች ቦርድ ወርሃዊ አበል መወሰን፣
 10. የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላት ምልመላና ምርጫ ደንብ ማፅደቅ፣
 11. የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላት ምልመላና አስመራጭ ኮሚቴ አባላት የአበል ክፍያ መወሰን፣
 12. የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላት ምልመላና አስመራጭ ኮሚቴ አባላት ምርጫ ማካሄድ እና
 13. የስብሰባዉን ቃላ ጉባኤ ማፅደቅ፡፡

ማሳሳቢያ

 1. የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመከላከል የጉባኤዉ ተሳታፊዎች በሙሉ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭምብል (ማስክ) እንዲያደርጉና ሌሎች አስፈላጊ የጥንቃቄ እርምጃዎችን እንዲከተሉ ይመከራል፡፡
 2. በጉባኤዉ ላይ የሚሳተፉ ባለአክሲዮኖች ኢትዮጵያዊ ወይም ትውልደ ኢትዮጵያዊ የውጭ ሀገር ዜጋ መሆናቸዉን የሚያረጋግጥ የታደሰ የነዋሪነት መታወቂያ፣ፓስፖርት ወይም መንጃ ፈቃድ ይዘዉ መቅረብ አለባቸዉ፡፡
 3. በጉባኤዉ ላይ በአካል መገኘት የማይችሉ ባለአክሲዮኖች እስከ ሕዳር 25 ቀን 2015 ዓ.ም. ቦሌ ጃፓን ኢምባሲ አካባቢ በሚገኘው በባንኩ ዋና መ/ቤት 2ኛ ፎቅ ቀርበዉ ለዚሁ ዓላማ የተዘጋጀዉን የውክልና መስጫ ቅፅ መፈረም ወይም በጉባኤዉ ለመካፈል የሚያስችል የውክልና ሥልጣን ለተወካይ መስጠት ይችላሉ፡፡ ተወካይም ወካዩ (ባለአክሲዮኑ) ኢትዮጵያዊ ወይም ትውልደ ኢትዮጵያዊ የውጭ ሀገር ዜጋ መሆኑን የሚያረጋግጥ የታደሰ የነዋሪነት መታወቂያ፣ፓስፖርት ወይም መንጃ ፈቃድ ቅጂ እና የውክልና ሥልጣን ማስረጃዉን ዋና እና አንድ ቅጂ ይዘዉ በመቅረብ በጉባኤዉ ላይ መሳተፍ ይችላሉ፡፡

 

የጎሕ ቤቶች ባንክ አ.ማ.

የዳይሬክተሮች ቦርድ

Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Telegram